Регистрация: С подаването на информация, Вие се съгласявате да получавате промоции и оферти от Cases.bg. Вашите лични данни никога и при никакви обстоятелства не се споделят с други физически лица или юридически лица и с тях се борави с голяма степен на поверителност. Данните ви не е задължително да бъдат включени в нашата клиентска база данни и ако искате да бъде изтеглен от регистъра, моля свържете се с нас. Удостоверение за самоличност: Cases.bg изисква лица под 18 годишна възраст да имат разрешение от родител за закупуването на продукт. Също така се изисква лицето, което е вписано като получател на пратката да бъде пълнолетен гражданин (навършена 18г възраст). Неподходящо съдържание: Cases.bg си запазва правото да премахва изображения или текст, които са незаконни, клеветнически, нецензурирани и расово или религиозно нежелателни. Авторско право: Cases.bg  отпечатва изображения и текст, качени и предоставени от страна на клиента, НЕ упражнява никакво влияние и НЕ носи отговорност за съдържанието на крайния продукт. С поръчката на продукт, Клиентът гарантира, че притежава всички права за издателска дейност и права за ползване на изпратените данни, особено по отношение на текст и изображения. Клиентът е еднолично отговорен за това, че стоките не са в нарушение на интелектуалната собственост на трети лица физически или юридически и съдържанието на печата не нарушава закоите на Република България. С качване на изображения или текст в cases.bg , Вие удостоверявате и гарантирате, че имате право за ползвате въпросните изображения и текст. Cases.bg не носи отговорност за загубени продукти или за нанесени щети върху тях по време на доставката. Доставката се извършва от Еконт експрес. При подобни случаи моля подайте сигнал в офиса на Еконт, на куриера или се свържете с нас. Можете да намерите контактите ни на началната страница http://cases.bg Клиентът освобождава Cases.bg безусловно от всякакви претенции, които други страни могат да имат във връзка с нарушение на правата на трети страни, по-специално на авторското право. Това право произтича от използването на данни, предадени от клиента, което означава, че клиентът ще гарантира, че cases.bg не е необходимо да отговарят на тези изисквания. Задължение: Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате за търговски цели всяка част от сайта или крайният продукт закупен от cases.bg. Вие се съгласявате, че cases.bg по свое усмотрение може да премахне вашитя профил, респективно и съдържанието, което Вие сте качили/ запазили за по-късно в нашата база данни. Споровете се решават в съответствие със законодателството на Република България. С уважение, екипът на Cases.bg! logo cases